محصولات

خانه / محصولات / محصولات ویژه / کنفرانس و اتاق جلسه
 رسانه با تجربه از اثرات مضر سر و صدا از طریق جدا از صدای ناخواسته از مناطق پر سر و صدا برای کاهش سر و صدا تابش به محیط زیست و سالن عروسی، سالن اجلاس و در مکان های مختلف مانند سالن های کنفرانس با هدف ایجاد شرایط مناسب از استفاده از سیستم های صوتی عایق صدا اجرا محافظت می شود. برای کنترل گسترش از محیط زیست سالم  مهم ترین هدف در عایق صدا است.می  تواند مانع منتشر صدا در محیط زمانی که رویدادی فیزیکی  عمل می کنند. بنابراین ضرب بخشی از صدا منعکس میشود. این با موانع در یک بخش را بلعیده میکند. این صداها صدای موسیقی هستند، صدای حرف زدن را می توان نمونه ای از این نشان داد.