محصولات

خانه / محصولات / اجرای سیستم درب / درب عابر پیاده
 درب های عابر پیاده تمام حرکت ها را میتواند کنترل کند از سرعت زیاد به سرعت پایین و نرم و به حرکت های ناگهانی اجازه ندهد. از هر نوع ضرر و حرکت ناگهانی خود را حفاظت کند. یک جهت، زمستان محل سکونت، به طور کامل محصور، به طور کامل باز، به عنوان صاحب تابع کاربر دکمه های عملکرد انتخاب باید داشته باشد. دارای رادار و دکمه های تمام اتومات را باید داشته باشد. علاوه بر این، یک رادار تنها لغو و کامل فعال هنگامی که موقعیت در حالی که الن باز به موتور مورد نظر خاموش درب جهت حرکت داده در را باز کند  باید علاوه بر باز نشدن، کنترل پنل بر روی جداگانه اگر یک دکمه ورود ایده باید از کنترل از راه دور خارج و ویژگی  کد پنل با باز کردن ی درخواست باید یافت شود.